Ruch drogowy przy obiektach handlowych

W dzisiejszym artykule poruszę kwestię ruchu drogowego i jego organizacji przez obiektami handlowymi. Jest to jeden z bardziej istotnych problemów, niestety często pomijany w nawale codziennych spraw przez zarządców centrów handlowych, czy kierowników sklepików. A może sprawić naprawdę dużo problemów.

Na początek kilka słów wprowadzenia
Organizacja ruchu drogowego – magiczne stwierdzenie. Do tego również często magiczna wartość na fakturze. Ale czy naprawdę jest nam potrzebna? Aby odpowiedzieć na to pytanie warto sięgnąć do przepisów ruchu drogowego. Tam znajdziemy odpowiedź, na ile powinniśmy, a na ile chcemy opracować profesjonalną organizację ruchu. W niektórych przypadkach mimo, że nie jest wymagana przepisami prawa, jednak warto ją mieć.

Przepisy
Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady ruchu drogowego jest Ustawa prawo o ruchu drogowym (dalej jako PRD). Jej zakres stosowania znajdziemy w art. 1 ust. 1 – który wskazuje obowiązywanie zarówno na drogach publicznych, jak i w strefach ruchu oraz strefach zamieszkania. Strefa ruchu jest tym, co najważniejsze w dzisiejszym artykule jako, że większość dróg, placów etc. zlokalizowanych przy centrach i obiektach handlowych jest oznaczanych właśnie w ten sposób. I to jest rozwiązanie bardzo dobre, jednak nie jedyne, ponieważ zasady określone w PRD i aktach wykonawczych wydanych na tej podstawie obowiązują również (posłużę się cytatem):
Art. 1 (…)
2. Przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza miejscami wymienionymi w ust. 1 pkt 1, w zakresie:
1) koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób;
2) wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych.
Jak widać, nie zawsze musi być wykonany projekt organizacji ruchu, a czasem nawet go nie powinno być, a przepisy PRD będą obowiązywać na naszym parkingu, placu czy drogach dojazdowych.

Oznakowanie
Prawidłowe oznakowanie jest podstawą do współdziałania ze służbami uprawnionymi do interwencji w zakresie ruchu drogowego, a więc głównie Policji, Straży Miejskiej (Gminnej) czy Inspekcji Transportu Drogowego. Należy pamiętać, że brak prawidłowego oznakowania – to brak podstaw do interwencji. I jeśli okaże się, że nasz teren jest oznakowany nieprawidłowo – to żadna z tych służb nie zareaguje.
Idąc dalej – za nieprawidłowe oznakowanie można również zostać ukaranym.

Oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome
Podstawą określającą techniczne wymagania dla znaków i sygnałów drogowych jest wydane na podstawie art. 7 ust. 2 PRD ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Określa ono wymagania techniczne dla wszystkich rodzajów znaków i sygnałów drogowych, regulujących zasady ruchu drogowego – w tym również na naszych terenach.

Co istotne?
W zakresie tzw. oznakowania pionowego – czyli popularnie (i nieprawidłowo) nazywanego znakami drogowymi jest wskazana wielkość oraz wysokość umiejscowienia znaku wraz z informacjami dodatkowymi, takimi jak dodatkowe tabliczki informacyjne. Określone są w tym rozporządzeniu również wzory tych znaków, wraz z symbolami.
W zakresie oznakowania poziomego – określono sposób ich wykonania. Uwaga – bardzo ważny jest § 85. Cytat poniżej:
§ 85. 1. Znakami drogowymi poziomymi są umieszczone na nawierzchni linie ciągłe lub przerywane, pojedyncze lub podwójne, strzałki, napisy, symbole i inne linie związane z oznaczaniem określonych miejsc na drodze oraz punktowe elementy odblaskowe.
2. Znaki drogowe poziome są barwy białej lub żółtej, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Jeżeli na drodze są umieszczone znaki barwy białej i żółtej wskazujące różny sposób zachowania, to kierujący jest obowiązany stosować się do znaków barwy żółtej.
4. Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy czerwonej wyznaczają prawą krawędź jezdni. Lewa krawędź jezdni oraz pasy ruchu mogą być oznaczone punktowymi elementami odblaskowymi barwy białej lub żółtej; przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Celowo zaznaczyłem ust. 2, ponieważ wskazuje on na jeden z istotniejszych i najczęściej popełnianych błędów na terenie centrów handlowych. Oznakowanie poziome, wykonane z ułożonej w dany wzór kostki brukowej NIE JEST ZNAKIEM DROGOWYM. Chyba, że to będzie kostka biała lub żółta.

Wykonanie oznakowania drogi
Ważnym elementem oznakowania, o którym już wcześniej pisałem jest techniczne wykonanie i umieszczenie znaków. Sposób wykonania, umieszczenia znajdziemy w wydanym na podstawie at. 7 ust. 3 ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.
W większości oznakowanie centrów handlowych czy miejsc postojowych przez galeriami, super i hipermarketami jest wykonane jako oznakowanie poziome. Warto zajrzeć do rozporządzenia, bo znajdziemy tam wymagania co do szerokości i długości miejsc postojowych, w zależności od rodzaju pojazdu, zasad parkowania (prostopadłe, skośne, przelotowe etc.) w tym również wymiary miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Podsumowanie
Kończąc wstępny artykuł o współpracy z innymi służbami w zakresie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym warto dwa zdania podsumowania.
Sprawa pierwsza – czy musimy znać wszystkie te przepisy? Znać może nie – warto o nich wiedzieć, w kontekście odpowiedzialności z art. 85a Kodeksu Wykroczeń oraz ewentualnych roszczeń z tytułu zdarzeń wynikłych z nieprawidłowego oznakowania. Przy czym warto z pewnością pamiętać o tych przepisach w momencie zamawiania usługi oznakowania, czy będzie to przygotowanie tablic, znaków, etc., czy też „zwykłe” malowanie „pasów”.

Sprawa druga – już poruszana w artykule. Służby nie mając jasno określonych zasad na drogach znajdujących się w zarządzie dyrekcji centrum, czy kierownika sklepu, nie podejmą interwencji, a w zakończeniu jej będzie adnotacja „brak podstaw”. Jak to wpływa na wizerunek – na to już każdy sam musi znaleźć sobie odpowiedź.

---

Grzegorz Krzemiński | World Sec Info LTD

Czytany 4434 razy
Oceń ten artykuł
(14 głosów)
Grzegorz Krzemiński

Audytor wiodący systemów zarządzania bezpieczeństwem

specjalista

Wszelkie prawa zastrzeżone! Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości artykułu bez zgody Redakcji BH zabronione.

Strona: www.ibii.pl

Artykuły powiązane

Zaloguj się, by skomentować

Obserwuj nas