GUS: Przestępstwa przeciwko mieniu – porównanie

Dane przedstawione w tabeli obejmują lata 2019 (okres przedpandemiczny), 2020, 2021 oraz rok bieżący 2022. Zakres danych w podziale na województwa według kryteriów:

  • 1 kwartał,
  • pierwsze półrocze,
  • 1-3 kwartał,
  • rok,
  • wskaźnik wykrywalności – rok.

Źródło danych: GUS, Organizacja Państwa i Wymiar Sprawiedliwości

Pojęcie przestępstwa przeciwko mieniu obejmuje m.in. kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenia rozbójnicze, przywłaszczenie, oszustwo, a także oszustwo komputerowe, zniszczenie lub uszkodzenie cudzej rzeczy, paserstwo.
Kodeks Karny Rozdział XXXV.

Powrót do strony głównej