Analiza: Kradzieże w Polsce w latach 2021-2023

Dane dotyczące liczby kradzieży w latach 2021-2023 wg. wybranych kwalifikacji prawnych ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

Dnia 01.02.2024r. grupa posłów: Witold Tumanowicz, Krzysztof Mulawa, Karina Anna Bosak, Krzysztof Bosak zgłosiło interpretacje nr 1291 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie rosnącej liczby kradzieży w Polsce. Główna kwestia poruszana w zapytaniu odnosiła się do skorelowania inflacji ze wzrostem przestępczości oraz do przestępstw popełnianych przez cudzoziemców. Pełna treść zapytania w linku numeru interpretacji.

W dniu 18.03.2024 sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Szymański odpowiedział na wskazaną interpretację odp.1291. Odpowiedź zawiera garść informacji dot. przestępczości w latach 2021-2023, nie mniej nie łączy ich z inflacją cyt: „… informuję, że Policja nie przeprowadzała analiz dotyczących wpływu inflacji na wskaźnik przestępczości, w tym kradzieży.

Natomiast z odpowiedzi można się dowiedzieć:

  • jaka była liczba kradzieży w latach 2021-2023 według wybranych kwalifikacji prawnych ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny – tabela nr 1,
  • jaka była liczba wykroczeń związanych z kradzieżą, określonych w art. 119 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, z podziałem na obywatelstwo sprawcy, w latach 2021-2023 (powyżej 100 ujawnionych wykroczeń) – tabela nr 2 (opracowanie częściowe, więcej danych zawiera zał. 1 w odpowiedzi do interpretacji),
  • jak kształtuje się wzrost przestępstw w miastach dużych (od 100 tys. mieszkańców), średnich (20-100 tys. mieszkańców) i małych (do 20 tys. mieszkańców) oraz na wsiach.
sejm.gov.pl
sejm.gov.pl

Ponadto w interpretacji zadano pytanie: „Czy resort przewiduje jakiekolwiek działania lub inicjatywy mające na celu zwiększenie środków bezpieczeństwa w celu zmniejszenia liczby kradzieży oraz skuteczniejsze ściganie sprawców tych przestępstw?

Odpowiedź Sekretarza Stanu brzmiała: „zgodnie ze stanowiskiem Komendy Głównej Policji uprzejmie informuję, że przedmiotowe zagadnienie pozostaje w zainteresowaniu Policji. Jednym z priorytetów Komendanta Głównego Policji jest „optymalizacja działań Policji w zakresie zwalczania kluczowych rodzajów przestępczości, w tym cyberprzestępczości”. W ramach powyższego priorytetu zostało określone zadanie – intensyfikacja działań Policji w zakresie zwalczania tzw. 7 kategorii przestępstw, między innymi kradzieży.

Dane zawarte w interpretacji odnoszą się do wybranych zagadnień prawnych, nie odzwierciedlają obrazu całej problematyki, ale uzupełniają inne dotychczas upubliczniane dane.

Poniżej przedstawiam zestawienie danych na bazie załącznika nr.2 – liczba przestępstw z podziałem na duże, średnie i małe miasta oraz wieś. Jest to ciekawy obraz, interpretacje pozostawiam czytelnikom. Tabela zaczyna się od zsumowania wszystkich art. 278 kk, kolejne pozycje odnoszą się do wyszczególnionych artykułów kodeksu karnego.

Powrót do strony głównej