Zniszczenie lub uszkodzenie cudzej rzeczy (art. 288 k.k.)

Art. 288 § 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. § 3. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto przerywa lub uszkadza … kontynuuj czytanie Zniszczenie lub uszkodzenie cudzej rzeczy (art. 288 k.k.)